Uitdagend aanbod op maat

Uit onze resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat het grootste deel van onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde presteren. Het merendeel van de kinderen pikt de lesstof gemakkelijk op en heeft behoefte aan een uitdagend aanbod. Onze school stelt ambitieuze doelen voor de leerlingen. Hierbij staat voorop dat we passend onderwijs willen bieden aan alle leerlingen, of je nu onder-, boven of op het gemiddelde presteert. Naast het reguliere aanbod in de groep komen wij tegemoet aan deze verschillen in de wisselklas en de Day a Week School.

Onze visie is dat alle leerlingen profiteren van ambitieuze doelen. De leerlingen die de lesstof minder gemakkelijk oppikken, zullen zich optrekken aan de andere leerlingen. Mocht het zo zijn dat deze leerlingen hierbij extra ondersteuning nodig hebben, dan kan dit worden aangeboden. Dit doen wij tijdens de zogenaamde wisselklas.

De leerlingen die, ondanks de ambitieuze doelen, nog meer uitdaging nodig hebben op het gebied van creatief denken en/of samenwerkend leren met hun peergroep, krijgen ook extra begeleiding tijdens de wisselklas. Deze begeleiding wordt gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten.

 

De wisselklas

Binnen de organisatie van de 2e Daltonschool werken wij met een wisselklas-systeem. Wij willen passend Daltononderwijs bieden waarbij we ambitieuze doelen voor alle leerlingen stellen. 

Per leerjaar wordt eens per week een wisselochtend of -middag ingepland. De verdeling van de leerlingen is als volgt:

 

 

Leerjaar: totaal ongeveer 60 leerlingen
Intensief aanbod   Basisgroep      Verrijkt aanbod

6-8 leerlingen intensief aanbod door twee specialisten

 

38-42 leerlingen divers aanbod door twee groeps leerkrachten

 

12-14 leerlingen verrijkt aanbod door gespecialiseerde leerkrachten

 

Intensief aanbod

Leerlingen die op cognitief, sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied onvoldoende profiteren van het aanbod in de klas, komen in aanmerking voor het intensieve aanbod. Dit houdt in dat deze kinderen een dagdeel per week in een rustige omgeving met maximaal 8 leerlingen begeleiding krijgen van twee specialisten. De leerdoelen worden door de specialisten, in overleg met de leerkracht en interne begeleider, bepaald en de specialisten stellen een plan van aanpak op. Twee keer per jaar wordt er geëvalueerd hoe het met de leerlingen gaat en of ze nog baat hebben bij de wisselklas. Plan en voortgang wordt uiteraard ook met de ouders besproken.

 

Basisgroep

Tijdens de wisselklas geven de twee groepsleerkrachten kwalitatief goede en passende instructies voor de leerlingen van het leerjaar (basisgroep, 38-42 leerlingen). De groepsleerkrachten beoordelen wat de leerlingen moeten leren (wegwerken hiaten of verrijking aanbieden) en hoe ze dat gaan doen. Hierover voeren ze onderling overleg. Instructies en opdrachten vinden groepsdoorbroken plaats.

 

Verrijkt aanbod

Er zijn twee meer- en hoogbegaafden deskundigen op de 2e Daltonschool werkzaam. Zij coördineren het onderwijs binnen het wisselklas-systeem aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen en zorgen in samenwerking met de MB-HB-expertgroep en de leerkrachten voor een doorgaande lijn in de school.

 

 

Day a Week School

Het verrijkte aanbod op school is voor een aantal kinderen nog altijd niet genoeg. Dit maakt dat een klein percentage leerlingen gebruik maakt van de Day a Week School (DWS). De DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. In de DWS krijgen de leerlingen een dag per week aanbod buiten de school, in een klas samen met kinderen van andere basisscholen. De leerlingen die op de DWS geplaatst worden, komen niet in een 2e Dalton-wisselklas. De reden hiervoor is dat de DWS-leerlingen dan niet 1, maar zelfs 1,5 dag buiten de klas les zouden krijgen, waardoor zij te veel lessen en ook de sociale aansluiting in de klas missen.

 

Voor meer info over de Day a Week School:  www.dayaweekschool.nl