Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een gesprekspartner voor de directie over de grote lijnen van het beleid dat de school voert. De MR heeft wettelijk vastgelegde taken en rechten zoals bijvoorbeeld het recht van instemming of advies met het jaarplan en de begroting van de school. De MR vergadert vijf a zes keer per jaar. Die vergaderingen zijn openbaar, en de notulen worden hier op de website gepubliceerd.
De MR bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden (de ouder- en de personeelsgeleding) en vertegenwoordigt het personeel en de ouders van de school. 

 

Je kunt bij vragen of opmerkingen de leden van de MR aanspreken, of de MR een email sturen op mr@2edalton.nl

 

De MR bestaat uit:

Personeel

Suzanne Glas

Suzanne Goubitz

Frank Hekman

Geraldine de Joncheere

Isabelle van Marwijk Kooij

 

 

Ouders

Ernesto Diringuer  ed@mycb1.com

Fien Lauteslager  fien08@gmail.com

Marius Nijman  imdnijman@gmail.com 

Bram Snijders (voorzitter)  snijdersbram@gmail.com

Sabine van der Velden